วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผู้ชี้ขุมทรัพย์

อานนท์!
 เราไม่พยายามทำกับพวกเธอ
อย่างทะนุถนอม
เหมือนอย่างพวกช่างปั้นหม้อทำแก่หม้อ
 ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่
อานนท์!
เราจักขนาบแล้วขนาบอีก ไม่มีหยุด
 อานนท์!
 เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีก
ไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผล
เป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
 

  พุทธวัจน์

เนื้อแท้ที่ไม่มีอันตรธาน

   ภิกษุทั้งหลาย!  พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้ สุตตันตะ เหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นมาใหม่   เป็นคำร้อยกรองประเภท กาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก  เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ ;เธอจักไม่เงี่ยหูฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั่งจิตเพื่อจะรู้ถึง และจักไม่สำคัญว่าควรศึกษา เล่าเรียน
   ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนสุตันตเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก   มีความหมายลึกซึ้ง  เป็นชั้นโลกกุตตระ  ว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา  เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่  เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง  ย่อมตั่งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง  และย่อม สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน 


   พุทธวัจน์

พระธรรม คือ พระพุทธ

 อานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเจ้าอย่างนี้ว่า
ธรรมวินัยของพวกเราเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว
พวกเราไม่มีศาสดาดังนี้

อานนท์  พวกเธออย่าคิดดังนี้
อานนท์ ธรรม ก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงไปแล้ว บัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลาย

ธรรมวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย


(ปรินิพพานสูตร มหา.ที.๑o/๑๕๙/๑๒๘.)


พุทธวัจน์

ผู้ติดตาม