วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้แบกของหนัก

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงของหนัก ผู้แบกของหนัก และการแบก
ของหนัก.... แก่พวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟังข้อความนั้น.

ภิกษุ ท.! อะไรเล่า ชื่อว่า ของหนัก? ภิกษุ ท.! อุปาทานัก-
ขันธ์ทั้งห้านั้นแหละ เรากล่าวว่าเป็นของหนัก. อุปาทานนักขันธ์ทั้งห้าเหล่าไหน
เล่า? ห้าคือ :- ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความ ยึดมั่นคือ รูป, ขันธ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ เวทนา, ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ สัญญา,
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดมั่นคือ วิญญาณ. ภิกษุ ท.! นี้ เราเรียกว่าของหนัก.

ภิกษุ ท.! อะไรเล่า ชื่อว่า ผู้แบกของหนัก? ภิกษุ ท.! บุคคล
(ตามสมมติ) นั้นแหละ เราเรียกว่า ผู้แบกของหนัก. เขามีชื่ออย่างนี้ มี
โคตรอย่างนั้น ตามที่รู้กันอยู่. ภิกษุ ท.! นี้ เราเรียกว่า ผู้แบกของหนัก.

ภิกษุ ท.! อ ะไรเล่า ชื่อ ว่า ก ารแ บ ก ข อ งห นัก ? ภิกษุ ท.!
ตัณหานี้ใด ที่ทำให้มีการเกิดอีก อันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่ง
ความเพลิน ซึ่งมีปรกติทำ ให้เพลิดเพลินในอารมณ ์นั้น ๆ, ได้แก่ ตัณ หาใน
กาม ตัณ หาในความมีความเป็น ตัณ หาในความไม่มีไม่เป็น. ภิกษุ ท.! นี้
เราเรียกว่า การแบกของหนัก.


- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑.

ขอบคุณข้อมูลจาก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.pobbuddha.com/tripitaka/upload/files/1336/index.html

ผู้ติดตาม