วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความตระหนี่ ๕ ประการ


คำว่า ความหวงแหน
ได้แก่ ความตระหนี่ ๕ ประการ
คือ
ความตระหนี่ที่อยู่
ความตระหนี่ตระกูล
ความตระหนี่ลาภ
ความตระหนี่วรรณะ
ความตระหนี่ธรรม

ความตระหนี่เห็นปานนี้ อาการที่ตระหนี่ ความเป็นผู้ประพฤติตระหนี่ ความเป็นผู้ปรารถนาต่างๆ
ความเหนียวแน่น ความเป็นผู้มีจิตหดหู่เจ็บร้อนในการให้ ความที่จิตอันใครๆ ไม่เชื่อถือได้ใน
การให้ นี้เรียกว่าความตระหนี่. อีกอย่างหนึ่ง ความตระหนี่ขันธ์ก็ดี ความตระหนี่ธาตุก็ดี ความ
ตระหนี่อายตนะก็ดี นี้เรียกว่าความตระหนี่. ความมุ่งจะเอาก็เรียกว่าความตระหนี่.


http://etipitaka.com/read?keywords=มิตร+ความหมาย&language=thai&number=118&volume=29#

ผู้ติดตาม