วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระธรรม คือ พระพุทธ

 อานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเจ้าอย่างนี้ว่า
ธรรมวินัยของพวกเราเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว
พวกเราไม่มีศาสดาดังนี้

อานนท์  พวกเธออย่าคิดดังนี้
อานนท์ ธรรม ก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงไปแล้ว บัญญัติแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลาย

ธรรมวินัยนั้น
จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย


(ปรินิพพานสูตร มหา.ที.๑o/๑๕๙/๑๒๘.)


พุทธวัจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม