วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผู้เข้าถึงอาภัสสรพรหม

 
[๑๓๕] ในโลกนี้ ผู้ใดหยั่งลงสู่แสงจันทร์และแสงอาทิตย์ด้วยปัญญา ผู้นั้นย่อม เข้าถึงอาภัสสรพรหมโลก ด้วยฌานอันไม่มีวิตก
  จันทาภชาดกที่ ๕.
 

ผู้ติดตาม