วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เลิศกว่าทานทั้งหลาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคลผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก
fair
ธรรม, ขาว, สวย, ทอง, อ่อน, ลออ

ผู้ติดตาม