วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เนื้อแท้ที่ไม่มีอันตรธาน

   ภิกษุทั้งหลาย!  พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้ สุตตันตะ เหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นมาใหม่   เป็นคำร้อยกรองประเภท กาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก  เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ ;เธอจักไม่เงี่ยหูฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั่งจิตเพื่อจะรู้ถึง และจักไม่สำคัญว่าควรศึกษา เล่าเรียน
   ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนสุตันตเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก   มีความหมายลึกซึ้ง  เป็นชั้นโลกกุตตระ  ว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา  เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่  เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง  ย่อมตั่งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง  และย่อม สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน 


   พุทธวัจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม