วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การปรากฏของพระตถาคตมีได้ยากในโลก

ภิกษุ! ทั้งหลาย การมาปรากฏของ บุรุษเอก (ไม่มีใครซ้ำสอง) มีได้ยากในโลก . ใครเล่าจะเป็นบุคคลเอก ตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นบุคคลเอก (ไม่มีใครซ้ำสอง )การปรากฏของบุคคลเอกแลมีได้ยากในโลก.บาลีเอก.อํ.๒o/๒๙/๑๔o ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลาย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม