วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

...โลกธาตุหนึ่ง....มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว...

อานนท์! ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ และอฐานะนั้น ย่อมรู้ว่าข้อนี้มิใช่ฐานะ ข้อนี้มีโอกาศที่จะมีคือข้อที่มีโลกธาตุอันเดียว จะมีพระตถาคตผู้อรหันต์ สัมมาสัมพุทธะ สององค์เกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่ก่อนไม่หลังกัน นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้
ส่วนฐานะที่มีได้นั้นคือ ในโลกธาตุเดียวมีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะองค์เดียว เกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้
พุทธวัจนะ

๑.บาลี พหุธาตุกสูตร อุปริ.ม. ๑๔/๑๗๑/๒๔๕
(จากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แปลโดยพุทธทาสภิกขุ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม