วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขึ้นชื่อว่ากรรม

เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานว่า :-
ความดีคนดีทำง่าย ความดีคนชั่วทำยาก,
ความชั่วคนชั่วทำง่าย ความชั่วอริยบุคคลทำได้ยาก แล้วตรัสว่า "อานนท์ ขึ้นชื่อว่ากรรมอัน ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย กรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนา" แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า :-
๗.
สุกรานิ อสาธูนิ 
อตฺตโน อหิตานิ จ
ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ
ตํ เว ปรมทุกฺกรํ.

กรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน คนทำง่าย;
กรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดี, กรรมนั้นแล
ทำยากอย่างยิ่ง.

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=22&p=7

http://www.search.ask.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97&apn_dtid=null&psv=null&v=null&d=null&t=null&trgb=null&locale=null&apn_ptnrs=null&ctype=videos&o=NULL&apn_uid=null&tpr=2&ts=1427354008175

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม