วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ปาณาติบาต


ภิกษุทั้งหลาย ! ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ที่เสพทั่วแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดดิรัจฉาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแห่งปาณาติบาตของมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือ วิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้น. อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๒๕๑/๑๓๐. http://www.youtube.com/watch?v=VJ-4daA2gQs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม