วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ธรรมธาตุ

พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม
ธาตุอันนั้น  คือ
ธัมมฐิติ ๑-
ธัมมนิยาม ๒-
 อิทัปปัจจัย ๓-


 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า
ธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น ฯ
@๑. ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ๒. ความแน่นอนของธรรมดา ๓. มูลเหตุอันแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม