วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

พระองค์ทรงรับรองสงฆ์บางรูปเท่านั้นที่เป็นคนของพระองค์

ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุเหล่าใด ที่เป็นคนหลอกลวง กระด้าง พูดพล่าม ยกตัว จองหอง ใจฟุ้งเฟ้อ ภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเรา ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ออกจากพระธรรมวินัยเสียแล้วย่อมไม่ถึงแห่งความเจริญและไพบูลย์งอกงาม ในธรรมวินัยได้เลยพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ แปลโดยพุทธทาสภิกขุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม