วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พึงได้ความเป็มนุษย์ได้ยาก

ภิกษุทั้งหลาย!สมมุติว่ามหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้ มีน้ำทั่วถึง
เป็นอันเดียวกันหมด บุรุษคนหนึ่งทิ้งแอก(ไม้ไผ่!) ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้น ลมตะวันตกพัดพาไปทางทิศทางตะวันออก ลมเหนือพัดพาไปทางทิศใต้ อยู่ดังนี้ ในน้ำมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ล่วงไปร้อยปีมันจะผุดขึ้นขึ้นมาหนึ่งครั้งๆ ภิกษุทั้งหลาย จะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดจะจะพึงยื่นคอไปในรูซึ่งมีเพียงรูเดียวในแอกเท่านั้น
 ข้อนี้เป็นไปได้ยากพระเจ้าข้า !
  ภิกษุทั้งหลาย!  ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ ยากที่จะได้พบพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นอันยากที่พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนั้นจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.

พุทธวัจน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม